POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem Danych Osobowych jest: Transolutions Łukasz Abramek, z siedzibą w 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 18d, NIP: 735-225-13-60.
2. Szanując Państwa prawa oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO” i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych.
3.Transolutions Łukasz Abramek jako Administrator Danych Osobowych powołała Inspektora Ochrony Danych, którym jest Łukasz Abramek.
4. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych, należy kierować na adres e-mail: biuro@transolutions.pl.
5. W Sklepie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:
– imię i nazwisko – podczas składania Zamówienia będą Państwo poproszeni o podanie swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli zrealizować Zamówienie oraz abyśmy mieli możliwość kontaktu z Państwem
– adres zamieszkania – jest nam potrzebny do realizacji Zamówień w postaci wysyłki zamówionego przez Państwa Produktu
– numer telefonu – zdarza się, że dzwonimy do Państwa w celu potwierdzenia Zamówienia lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń (takich jak np. brak Produktu w magazynie) jednocześnie proponując najbardziej korzystne rozwiązanie,
– adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy do Państwa potwierdzenie złożenia Zamówienia oraz kontaktujemy się z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby związanej z realizowanym Zamówieniem. Jeżeli zostali Państwo abonentem naszego newslettera, będziemy również wysłać do Państwa informację handlową raz, dwa razy w miesiącu
– NIP – Numer Identyfikacji podatkowej pobieramy od przedsiębiorców oraz osób, które żądają wystawienia faktury i posiadają numer NIP
– adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora Sklepu internetowego w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),
– Cookies – nasz Sklep internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszego Sklepu internetowego bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie Sklepu internetowego, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.
6. Podanie danych wskazanych w formularzu Zamówienia jako obowiązkowe jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji Zamówienia. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
7. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych Osobowych w celu realizacji Zamówienia oraz wszelkich dodatkowych usług świadczonych na rzecz Państwa i oferowanych w Sklepie internetowym.  Dane osobowe mogą być przetwarzane także w celach technicznych i statystycznych co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ciągłym udoskonalaniu Sklepu internetowego i oferty. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera, przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie tej zgody.
8. Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie poprzedzającym. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa.
9. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO.
10. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie uprawnionym do tego organom.
11. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na naszą rzecz. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania podmiotom świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Sklep internetowy oraz świadczącym inne usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Sklepu internetowego.
12. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
13. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych ma prawo do:
– dostępu do swoich danych osobowych,
– poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych,
– usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym
– ograniczenia przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
– wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody.
14. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, bardzo prosimy o kontakt pod adresem: biuro@transolutions.pl
15. Wszelkie słowa pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie naszego Sklepu internetowego, chyba że co innego wynika z treści niniejszej Polityki prywatności.
16. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.